Цієї осені минає 60 років від дня створення УПА Українсьої Повстанської Армії. Навколо цієї події в Україні зараз точиться дуже багато гострих дискусій між науковцями, політиками і в самому українському суспільстві. На жаль, довгі десятиліття комуністичного панування вкупі з антиукраїнською пропагандою наробили немало лиха в тому сенсу, що у великої частини народу України оформувався однобічний погляд на визвольні змагання в Західній Україні під час ІІ Світової війни й по її закінченні. Зараз чимало дослідників схильні вважати, що рух УПА й каральні операції еНКаВеДистів й радянської апмії в Галичині слід розглядати в руслі перебігу громадянсьої війни. Саме так, адже вояки УПА воювали як проти німецьких окупантів, так і проти більшовицької навали й виборювали свободу рідній Україні. Тому для того, аби краще збагнути внутрішні мотиви прагнень та вчинків українських патріотиів УПА, ми пропонуємо читачим ознайомитись із першоджерелами. Нині ми всищуємо листівку УПА від 1943 року.

 

Редакція

 

За що боролася УПА

 

Украхнська Повстаняа Армія бореться за Українську Самостійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній, самостійній державі. Знищення національного поневолення та експрлуатації нації нацією, система вільних народів у власних, самостійних державах, - це єдиний лад, який дасть справедливу розвязку національного і соціального питання в цілому світі.

УПА бореться проти імперіалістів і імперійі, бо в них один пануючий народ поневолює культурно і політичне та визискує економічно інші народи. Тому УПА бореться проти СССР і протнімецької нової Європи.

УПА з усією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних і фашистсько-націонал-соціалістичних програм та політичних концепцій, бо вони є знаряддям завойовницької політики імперіалістів. Тому ми проти російського комуно-большевизму і проти німецького націонал-соціалізму.

УПА проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв, брав під охорону, під опіку інші народи, бо за цими лукавими словами криється огидний зміст поневолення, насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти російсько-большевицьких і німецьких загарьників, поки не очистить Україну від усіх опікунів і визволителів, поки не здобуде Украхнської Самостійної Соборної Держави, в якій селянин, робітник й інтелігент могтиме вільно, заможно і культурно жити та розвиватися.

УПА за повне визволення українського народу з-під московсько-большевистського ярма, за побудову УССД без поміщиків, капіталістів та без большевистських комісарів, енкаведистів і партійних паразитів.

В українській державі влада вважатиме за найвищий свій обовязок інтереди народу. Не маючи загарбницьких цілей та поневолення країн і пригноблених народів у своїй державі, народна влада України не витрачатиме часу, енергії та коштів на створення апарату гноблення. Українська народна влада всі економічні ресурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового державного порядку, справедливого соціального ладу, на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу.

В лавах УПА борються українські селяни, робітники та інтелігенти проти гнобителів, за УССД, за національне й соціальне визволення, за новий державний порядок та новий суспільний лад.

1.                          За знищення большевицької експрлуататорсько-кріпацької системи в організації сільського господарства. Виходячи з того, що земля є власністю народу, українська народна влада не накидуватиме селянам однієї форми користування землею. Тому в українській державі допускатиметься індивідуальне та колективне користування землею, в залежності від волі селян.

2.                          А) За те, щоб велика промисловість була національно-державною власністю, а дрібна кооперативно-громадською.
Б) За участь робітників у керівництві заводами, за фаховий, а не комісарсько-партійний принцип у керівництві.

3.                          А) За загальний 8-годинний робочий день. Понаднопмова праця може бути тільки вільною, як і кожна праця взагалі, і робітник отримуватиме за неї окрему запрлату.
Б) За справедливу оплату праці, за участь робітників у прибуткових рідприємствах. Робітник отримуватиме таку запрлату, яка потрібна для забезпечення матеріальних і духовних потреб цілої його сім
ї. При річних підсумках господарського стану підприємств кожний робітник одержуватиме: у господарсько-кооперативних підприємствах дивіденд, а в національно-державних премію.
В) За вільну працю, вільний вибір професії, вільний вибір місця праці.
Г) За свободу профспілок. За знищення стахановщини, соцзмагань, підвищування норм та інших способів експлуатації працюючих.

4.                         За вільне ремесло, за добровільне обеднування ремісників у артілі, за право ремісника вийти з артілі та індивідуально виконувати працю і вільно розпоряджатися своїм заробітком.

5.                         За національно-державну організацію великої торгівлі, за громадсько-кооперативну дрібну торгівлю та за дрібну приватну торгівлю, за вільні базари.

6.                         За повну рівність жінки з чоловіком у всіх громадських правах і обовязках, за вільний доступ жінки до всіх шкіл, до всіх професій, за першочергове право жінки на фізично легшу працю, щоб жінка не шукала заробітку в шахтах, руднях чи на інших важких промислах і внаслідок цього не руйнувала свого здоровя. За держав охорону материнства. Батько сімї одержуватиме, крім плати за свою працю, додаткову платню на утримання жінки і неповнолітніх дітей. Лише в таких умовинах жінка матиме змогу виконувати свій важливий, почесний і відповідальний обовязок матері і виховательки молодого покоління.

7.                         А) За обовязкове середне навчання. За піднесення освіти і культури широкої народньої маси шляхом поширення мережі шкіл, видавництв, бібліотек, музеїв, кіно, театрів тощо.
Б) За поширення вищого і фахового шкільництва, за невпинний ріст висококваліфікованих кадрів фахівців на всіх ділянках життя.
В) За вільний доступ молоді до всіх вищих навчальних закладів. За забезпечення студентства стипендіями, харчами, помешканнями та навчальними приладдями.
Г) За всебічний гармонійний розвиток молодого покоління моральний, розумовий та фізичний. За вільний вступ до всіх наукових і культурних надбань людства.

8.                         За пошану до праці інтелігенції. За створення таких матеріальних основ праці, щоб інтелігент, будучи цілком спокійним про завтрашній день та про долю сімї, міг віддатися культурно-творчій праці: мав потрібні умовини до праці над собою, постійно збагачував свої знання та підвишував свій розумово-культурний рівень.

9.                         А) За повне забезпечення всіх працюючих на старість та на випадок хвороби чи каліцтва.
Б) За широке впровадження охорони народного здоров
я, за поширення сітки лікарень, санаторій, курортів та будинків відпочинків. За збільшення лікарських кадрів. За право працюючих на безплатне користування всіма закладами охорони здоровя.
В) За особливу державну опіку над дітьми і молоддю, за поширення сітки дитячих ясел та садків, санаторій, таборів відпочинку, за охоплення всієї дітвори та молоді державними закладами опіки та виховання.

10.                      А) За свободу друку, слова, думки, переконано, віри і світогляду. Проти офіційного насаджування суспільності світоглядних доктрин і догм.
Б) За вільне визнавання і виконування культів, які не суперечать громадській моралі.
В) За відокремлення церковних організацій від держави.
Г) За культурні взаємини з другими народами, за право вихзду громадян за кордон для навчання, лікування, та пізнавання життя та культурних надбань других народів.

11.                      За повне право національних меншостей плекати свою власну за формою і змістом національну культуру.

12.                      За рівність усіх громадян України, незалежно від іх національності, в державних та громадських правах і обовязках, за рівне право на заробіток і відпочинок.

13.                      За вільну українську за формою і змістом культуру, за героічну духовність, високу мораль, за громадську солідарність, дружбу та дисципліну.

 

Листівка. 1943.

ЦДАВОВУ: Ф.3833. ОП.І. Спр. 111. Арк. 6-8

 

Публікація Володимира Сергійчука

Календар-щорічник Українознавство, 2002

Київ